Dự Án Hậu Cần - Seahorse Shipping

Đội ngũ chuyên viên SEAHORSE sẽ nghiên cứu chi tiết về hàng hóa, kỹ thuật để lên kế hoạch phát triển về tuyến đường, phương pháp vận chuyển, dự đoán rủi ro cùng với dịch vụ đóng gói đặc biệt để bảo vệ an toàn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Địa điểm và điều kiện của lô hàng sẽ được cập nhật cho đến điểm cuối cùng.

Hotline 028 3848 8000